نام واحد : محمود رجبی

نام محصول : فرش ماشینی

 • سریال مجوز : 3403946
 • شماره مجوز : 18/76
 • تاریخ مجوز : 08/03/1376
 • کد محصول : 17221110
 • شرح محصول : فرش ماشینی
 • ظرفیت : 35,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%