نام واحد : صاف ریس یزد تغییرخطبه پتو

نام محصول : نخ پتو

 • سریال مجوز : 3403967
 • شماره مجوز : 27/76
 • تاریخ مجوز : 08/04/1376
 • کد محصول : 17111337
 • شرح محصول : نخ پتو
 • ظرفیت : 75 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%