نام واحد : تعاونی رنگرزی رنگینه کار یزد

نام محصول : رنگرزی انواع نخ

 • سریال مجوز : 3404005
 • شماره مجوز : 81/16
 • تاریخ مجوز : 25/02/1381
 • کد محصول : 17121110
 • شرح محصول : رنگرزی وچاپ وتکمیل منسوجات وانواع نخ
 • ظرفیت : 480 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل(1712)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%