نام واحد : محمدعلی آسایش

نام محصول : نخ تابی

 • سریال مجوز : 3405300
 • شماره مجوز : 79/44
 • تاریخ مجوز : 11/03/1379
 • کد محصول : 17231120
 • شرح محصول : نختابی
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدطناب -ریسمان -نخ قندوتوری(1723)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%