نام واحد : سوگل شهریار

نام محصول : سوسیس ازگوشت قرمزوسفید

 • سریال مجوز : 1752215
 • شماره مجوز : 61803
 • تاریخ مجوز : 04/08/1377
 • کد محصول : 15111411
 • شرح محصول : سوسیس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 1,640 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%