نام واحد : تعاونی زاگرس پوش

نام محصول : کت و شلوار

 • سریال مجوز : 2911317
 • شماره مجوز : 15161
 • تاریخ مجوز : 01/12/1388
 • کد محصول : 18101221
 • شرح محصول : کت وشلوار
 • ظرفیت : 115,000 دست
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%