نام واحد : شعبان سلطانی گردفرامرزی

نام محصول : روفرشی

 • سریال مجوز : 3406374
 • شماره مجوز : 80/120
 • تاریخ مجوز : 26/10/1380
 • کد محصول : 17221114
 • شرح محصول : روفرشی
 • ظرفیت : 60,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%