نام واحد : فضل ا... سلطانی گردفرامرزی نام پدر:محمدعلی - ش.ش15

نام محصول : پارچه رومبلی

 • سریال مجوز : 3406375
 • شماره مجوز : 87/13
 • تاریخ مجوز : 27/01/1387
 • کد محصول : 17111425
 • شرح محصول : پارچه رومبلی سیستم پنبه ای
 • ظرفیت : 165,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%