نام واحد : بافندگی حریرکویریزد

نام محصول : پارچه پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 3406806
 • شماره مجوز : 80/173
 • تاریخ مجوز : 28/12/1380
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 325,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%