نام واحد : کمال سلطانی گردفرامرزی

نام محصول : پارچه رومبلی

 • سریال مجوز : 3406596
 • شماره مجوز : 81/129
 • تاریخ مجوز : 04/09/1381
 • کد محصول : 17111425
 • شرح محصول : پارچه رومبلی سیستم پنبه ای
 • ظرفیت : 18,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%