نام واحد : سیدمحمودمیرجلیلی

نام محصول : نختابی

 • سریال مجوز : 3407171
 • شماره مجوز : 81/196
 • تاریخ مجوز : 14/12/1381
 • کد محصول : 17231120
 • شرح محصول : نختابی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدطناب -ریسمان -نخ قندوتوری(1723)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%