نام واحد : ناصرباقرپور

نام محصول : نختابی

 • سریال مجوز : 3407243
 • شماره مجوز : 81/53
 • تاریخ مجوز : 29/04/1381
 • کد محصول : 17231120
 • شرح محصول : نختابی
 • ظرفیت : 45 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدطناب -ریسمان -نخ قندوتوری(1723)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%