نام واحد : علی محمدسلطانی گردفرامرزی پدر:خالق-ش.ش:13

نام محصول : روفرشی

 • سریال مجوز : 3407300
 • شماره مجوز : 88/29
 • تاریخ مجوز : 27/02/1388
 • کد محصول : 17221114
 • شرح محصول : روفرشی
 • ظرفیت : 670,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%