نام واحد : آفرندیزد

نام محصول : رنگرزی وتکمیل پارچه پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 3407599
 • شماره مجوز : 88/226
 • تاریخ مجوز : 04/12/1388
 • کد محصول : 17121181
 • شرح محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه های پنبه ای
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل(1712)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%