نام واحد : بافندگی - تکمیل و چاپ آذریزد

نام محصول : رنگرزی‏-چاپ‏وتکمیل‏پارچه‏پنبه‏

 • سریال مجوز : 3400244
 • شماره مجوز : Nov-68
 • تاریخ مجوز : 13/10/1368
 • کد محصول : 17121181
 • شرح محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه های پنبه ای
 • ظرفیت : 5,700,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل(1712)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%