نام واحد : هنرتکس

نام محصول : ریسندگی نخ پتو

 • سریال مجوز : 3400253
 • شماره مجوز : 69/51
 • تاریخ مجوز : 20/11/1369
 • کد محصول : 17111337
 • شرح محصول : نخ پتو
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%