نام واحد : نمونه

نام محصول : کالباس ازگوشت قرمزوسفید

  • سریال مجوز : 1752499
  • شماره مجوز : 67619
  • تاریخ مجوز : 09/10/1375
  • کد محصول : 15111412
  • شرح محصول : کالباس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
  • ظرفیت : 5,180 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%