نام واحد : نمونه

نام محصول : کالباس ازگوشت قرمزوسفید

 • سریال مجوز : 1752499
 • شماره مجوز : 67619
 • تاریخ مجوز : 09/10/1375
 • کد محصول : 15111412
 • شرح محصول : کالباس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 5,180 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%