نام واحد : تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی آمل - س خ

نام محصول : غذاهای اماده ازسبزیجات

 • سریال مجوز : 3013607
 • شماره مجوز : 6760
 • تاریخ مجوز : 13/04/1383
 • کد محصول : 15132210
 • شرح محصول : غذاهای اماده ازسبزیجات
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%