نام واحد : نشاسته وگلوکزایران

نام محصول : گلوکز

 • سریال مجوز : 1753126
 • شماره مجوز : 73955
 • تاریخ مجوز : 28/12/1375
 • کد محصول : 15321310
 • شرح محصول : سایرفراورده های نشاسته [ گلوکز]
 • ظرفیت : 7,630 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%