نام واحد : ماشااله سلیمانی

نام محصول : کشتارگاه گاو و گوسفند

 • سریال مجوز : 1753141
 • شماره مجوز : 73954
 • تاریخ مجوز : 28/12/1375
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 76,800 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%