نام واحد : مینورام شمال س خ

نام محصول : ویفر ساده

 • سریال مجوز : 3015324
 • شماره مجوز : 3486
 • تاریخ مجوز : 21/02/1384
 • کد محصول : 15411232
 • شرح محصول : ویفر ساده
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%