نام واحد : چای شهرزاد

نام محصول : بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 1701730
 • شماره مجوز : 10211
 • تاریخ مجوز : 23/01/1356
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%