نام واحد : موسی شعارقدیم

نام محصول : آماده سازی و آسیاب مواداول

 • سریال مجوز : 1754113
 • شماره مجوز : 25633
 • تاریخ مجوز : 04/04/1376
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 1,050 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%