نام واحد : پروتئینی خروس قرمز

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی گوشت

  • سریال مجوز : 1754159
  • شماره مجوز : 25344
  • تاریخ مجوز : 01/04/1376
  • کد محصول : 15111211
  • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
  • ظرفیت : 235 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%