نام واحد : پروتئینی خروس قرمز

نام محصول : بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 1754159
 • شماره مجوز : 25344
 • تاریخ مجوز : 01/04/1376
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%