نام واحد : مهدیس مژده

نام محصول : خیارشور

 • سریال مجوز : 1754479
 • شماره مجوز : 33275
 • تاریخ مجوز : 09/07/1376
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%