نام واحد : تعاونی تولیدماکیان پودر

نام محصول : پودرماهی

 • سریال مجوز : 1754640
 • شماره مجوز : 78539
 • تاریخ مجوز : 14/12/1379
 • کد محصول : 15121314
 • شرح محصول : پودرماهی { خوراکی }
 • ظرفیت : 2,603 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%