نام واحد : ارمغان همیاران پارس

نام محصول : انواع سس های غذایی

 • سریال مجوز : 3016795
 • شماره مجوز : 26889
 • تاریخ مجوز : 04/11/1384
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%