نام واحد : شرکت غذائی خانواده

نام محصول : انواع بستنی

 • سریال مجوز : 1754648
 • شماره مجوز : 29651
 • تاریخ مجوز : 22/05/1376
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%