نام واحد : امیرحسین و علی اصغر خلجی

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور

 • سریال مجوز : 1754771
 • شماره مجوز : 61827
 • تاریخ مجوز : 16/05/1391
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 3,584,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%