نام واحد : غذائی اطاقهای سرد

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1755199
 • شماره مجوز : 33383
 • تاریخ مجوز : 12/07/1376
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%