نام واحد : پخش قندوشکرتهرانپرویزصالح خووحسن حاج آقاجانی

نام محصول : قندحبه

 • سریال مجوز : 1755395
 • شماره مجوز : 970
 • تاریخ مجوز : 13/06/1351
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 4,450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%