نام واحد : کشتارگاه صنعتی دام دشت نور

نام محصول : احشاء خوراکی حیوانات ازنوع گوسفندی وگاو

 • سریال مجوز : 3017354
 • شماره مجوز : 1604
 • تاریخ مجوز : 24/01/1385
 • کد محصول : 15111311
 • شرح محصول : احشاء خوراکی حیوانات ازنوع گوسفندی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%