نام واحد : تهیه وتوزیع محصولات دامی پورا

نام محصول : کنسرو گوشتی و غیرگوشتی

 • سریال مجوز : 1755533
 • شماره مجوز : 23222
 • تاریخ مجوز : 25/02/1390
 • کد محصول : 15111510
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت انواع کنسرو
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%