نام واحد : علی قاسم خان و اسماعیل فدایی

نام محصول : اب میوهغیر مرکبات

 • سریال مجوز : 3017776
 • شماره مجوز : 6813
 • تاریخ مجوز : 04/03/1385
 • کد محصول : 15131720
 • شرح محصول : اب میوه غیر مرکبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%