نام واحد : اطعمه پارس

نام محصول : انواع سوسیس ازگوشت قرمزوس

 • سریال مجوز : 1756750
 • شماره مجوز : 40058
 • تاریخ مجوز : 01/12/1378
 • کد محصول : 15111411
 • شرح محصول : سوسیس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 4,570 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%