نام واحد : اطعمه پارس

نام محصول : انواع پیتزا

 • سریال مجوز : 1756751
 • شماره مجوز : 31994
 • تاریخ مجوز : 08/08/1380
 • کد محصول : 15441141
 • شرح محصول : خمیر پیتزا
 • ظرفیت : 48 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%