نام واحد : نوشا نوش طبرستان

نام محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت سوسیس وکالباس

 • سریال مجوز : 3018817
 • شماره مجوز : 20353
 • تاریخ مجوز : 25/06/1385
 • کد محصول : 15111410
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت سوسیس وکالباس
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%