نام واحد : پارسیان پروتئین

نام محصول : عمل آوری وبسته بندی ماهی

 • سریال مجوز : 1756779
 • شماره مجوز : 21858
 • تاریخ مجوز : 06/02/1390
 • کد محصول : 15121411
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی
 • ظرفیت : 476 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%