نام واحد : گلزارشمینه

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی سبزی

 • سریال مجوز : 1757022
 • شماره مجوز : 52009
 • تاریخ مجوز : 14/02/1381
 • کد محصول : 15131140
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک
 • ظرفیت : 233 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%