نام واحد : محمدرضانادری واصغرنادریعلی کرم ولی محمدی

نام محصول : چیپس

 • سریال مجوز : 1757264
 • شماره مجوز : 57117
 • تاریخ مجوز : 06/05/1377
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 146 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%