نام واحد : کشت وصنعت تروند

نام محصول : پیازنیمه سرخ منجمدشده

 • سریال مجوز : 1753421
 • شماره مجوز : 70253
 • تاریخ مجوز : 13/12/1381
 • کد محصول : 15131472
 • شرح محصول : تولید و بسته بندی ییازسرخ شده
 • ظرفیت : 820 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%