نام واحد : احمد شاه محمدیان وغلامعلی قاضیلوآذر

نام محصول : الکل طبی واحدتقطیر000005لیتروا

 • سریال مجوز : 1757850
 • شماره مجوز : 328205
 • تاریخ مجوز : 13/09/1354
 • کد محصول : 15511112
 • شرح محصول : الکل اتیلیک ازملاس چغندرقند
 • ظرفیت : 183,230,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%