نام واحد : تالیاسبز

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی انواع

 • سریال مجوز : 1757895
 • شماره مجوز : 71350
 • تاریخ مجوز : 14/08/1379
 • کد محصول : 24231980
 • شرح محصول : بسته بندی گیاهان داروئی
 • ظرفیت : 44 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%