نام واحد : تولیدی پورانا تجارت

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******262
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی عباس آباد قطع شماره 3334 تا 3333 و 3354 تا 3355 از بلوک تفکیکی
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : سیدمحمدعلی بنوعزیزی فرد
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : انواع شیرینی

 • سریال مجوز : 1777824
 • شماره مجوز : 43783
 • تاریخ مجوز : 21/12/1390
 • کد محصول : 15411260
 • شرح محصول : انواع شیرینیهای اردی
 • ظرفیت : 380 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%