نام واحد : گلچین نان

نام محصول : نشاسته ازآردگندم

 • سریال مجوز : 1758039
 • شماره مجوز : 22224
 • تاریخ مجوز : 25/02/1378
 • کد محصول : 15321131
 • شرح محصول : نشاسته از گندم
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%