نام واحد : اصغروسینا وتینا وسحر فوقی وسیما حدیدی وپالگانهسردخانه چمران

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1758135
 • شماره مجوز : 23204
 • تاریخ مجوز : 10/03/1378
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%