نام واحد : بسیم گوشت

نام محصول : کشتارگاه گاو

 • سریال مجوز : 1758495
 • شماره مجوز :
 • تاریخ مجوز : 30/11/1386
 • کد محصول : 15111111
 • شرح محصول : کشتارگاه ازنوع گاوی
 • ظرفیت : 97,000 راس
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%