نام واحد : کشت وصنعت زعفران گلناز

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1758721
 • شماره مجوز : 39161
 • تاریخ مجوز : 20/11/1378
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 785 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%