نام واحد : پارس میوه

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1758755
 • شماره مجوز : 38404
 • تاریخ مجوز : 06/11/1378
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 5,410
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%